• TOP
  • 花コミデータ統計
  • 県別なんでもランキング

県別なんでもランキング

ジモトの仲間を増やそう!
会員数ランキング

順位 県名 割合
1 位 東京 15.1 %
2 位 神奈川 12.1 %
3 位 大阪 7 %
4 位 埼玉 6.3 %
5 位 千葉 4.9 %
6 位 兵庫 4.5 %
7 位 北海道 2.9 %
8 位 愛知 2.7 %
9 位 京都 2.4 %
10 位 福岡 2.4 %
11 位 静岡 1.9 %
12 位 茨城 1.8 %
13 位 長野 1.3 %
14 位 奈良 1.2 %
15 位 広島 1.1 %
16 位 滋賀 1.1 %
17 位 群馬 1.1 %
18 位 栃木 1 %
19 位 岩手 0.9 %
20 位 三重 0.9 %
21 位 宮城 0.9 %
22 位 愛媛 0.8 %
23 位 福島 0.8 %
24 位 山口 0.8 %
25 位 岡山 0.8 %
26 位 新潟 0.7 %
27 位 岐阜 0.7 %
28 位 鹿児島 0.6 %
29 位 和歌山 0.6 %
30 位 富山 0.6 %
31 位 長崎 0.5 %
32 位 山梨 0.5 %
33 位 熊本 0.5 %
34 位 大分 0.5 %
35 位 福井 0.5 %
36 位 山形 0.4 %
37 位 石川 0.4 %
38 位 香川 0.4 %
39 位 徳島 0.4 %
40 位 宮崎 0.4 %
41 位 秋田 0.4 %
42 位 鳥取 0.3 %
43 位 沖縄 0.3 %
44 位 島根 0.3 %
45 位 佐賀 0.2 %
46 位 青森 0.2 %
47 位 高知 0.2 %

どの県の写真が多いかな?
花コミランキング

順位 県名 件数
1 位 神奈川 3931 件
2 位 埼玉 3924 件
3 位 東京 3615 件
4 位 大阪 2665 件
5 位 兵庫 2460 件
6 位 千葉 2120 件
7 位 北海道 1622 件
8 位 三重 1509 件
9 位 愛知 1297 件
10 位 群馬 978 件
11 位 長野 947 件
12 位 茨城 796 件
13 位 栃木 780 件
14 位 京都 778 件
15 位 福岡 714 件
16 位 静岡 701 件
17 位 広島 590 件
18 位 山梨 527 件
19 位 福島 504 件
20 位 徳島 500 件
21 位 岐阜 479 件
22 位 宮崎 478 件
23 位 岡山 462 件
24 位 奈良 416 件
25 位 長崎 370 件
26 位 滋賀 367 件
27 位 岩手 336 件
28 位 新潟 317 件
29 位 愛媛 300 件
30 位 和歌山 297 件
31 位 石川 251 件
32 位 鹿児島 240 件
33 位 島根 212 件
34 位 宮城 208 件
35 位 山口 185 件
36 位 青森 177 件
37 位 大分 175 件
38 位 佐賀 160 件
39 位 香川 158 件
40 位 富山 155 件
41 位 秋田 146 件
42 位 沖縄 119 件
43 位 熊本 115 件
44 位 山形 105 件
45 位 福井 67 件
46 位 高知 60 件
47 位 その他 57 件
48 位 鳥取 37 件