• TOP
  • 花コミデータ統計
  • 県別なんでもランキング

県別なんでもランキング

ジモトの仲間を増やそう!
会員数ランキング

順位 県名 割合
1 位 東京 15.1 %
2 位 神奈川 12 %
3 位 大阪 7 %
4 位 埼玉 6.4 %
5 位 千葉 5 %
6 位 兵庫 4.6 %
7 位 北海道 3 %
8 位 愛知 2.7 %
9 位 福岡 2.4 %
10 位 京都 2.4 %
11 位 静岡 2 %
12 位 茨城 1.8 %
13 位 長野 1.3 %
14 位 奈良 1.2 %
15 位 滋賀 1.2 %
16 位 広島 1.2 %
17 位 群馬 1.1 %
18 位 栃木 1 %
19 位 岩手 0.9 %
20 位 三重 0.9 %
21 位 愛媛 0.9 %
22 位 宮城 0.8 %
23 位 山口 0.8 %
24 位 福島 0.8 %
25 位 岡山 0.8 %
26 位 新潟 0.7 %
27 位 岐阜 0.7 %
28 位 鹿児島 0.6 %
29 位 和歌山 0.6 %
30 位 富山 0.6 %
31 位 長崎 0.5 %
32 位 山梨 0.5 %
33 位 熊本 0.5 %
34 位 大分 0.5 %
35 位 福井 0.5 %
36 位 山形 0.5 %
37 位 石川 0.4 %
38 位 香川 0.4 %
39 位 宮崎 0.4 %
40 位 徳島 0.4 %
41 位 秋田 0.4 %
42 位 鳥取 0.3 %
43 位 沖縄 0.3 %
44 位 佐賀 0.3 %
45 位 島根 0.3 %
46 位 青森 0.2 %
47 位 高知 0.2 %

どの県の写真が多いかな?
花コミランキング

順位 県名 件数
1 位 埼玉 3841 件
2 位 神奈川 3763 件
3 位 東京 3466 件
4 位 大阪 2598 件
5 位 兵庫 2413 件
6 位 千葉 2008 件
7 位 北海道 1597 件
8 位 三重 1483 件
9 位 愛知 1248 件
10 位 群馬 965 件
11 位 長野 890 件
12 位 茨城 783 件
13 位 栃木 765 件
14 位 京都 754 件
15 位 福岡 695 件
16 位 静岡 674 件
17 位 広島 578 件
18 位 山梨 510 件
19 位 徳島 498 件
20 位 福島 496 件
21 位 宮崎 473 件
22 位 岐阜 469 件
23 位 岡山 452 件
24 位 奈良 398 件
25 位 長崎 368 件
26 位 滋賀 361 件
27 位 岩手 331 件
28 位 新潟 301 件
29 位 愛媛 298 件
30 位 和歌山 286 件
31 位 石川 241 件
32 位 鹿児島 233 件
33 位 島根 212 件
34 位 宮城 197 件
35 位 山口 178 件
36 位 大分 172 件
37 位 青森 172 件
38 位 佐賀 160 件
39 位 富山 151 件
40 位 香川 143 件
41 位 秋田 142 件
42 位 沖縄 113 件
43 位 熊本 111 件
44 位 山形 99 件
45 位 高知 59 件
46 位 福井 57 件
47 位 その他 48 件
48 位 鳥取 37 件