• TOP
  • 花コミデータ統計
  • 県別なんでもランキング

県別なんでもランキング

ジモトの仲間を増やそう!
会員数ランキング

順位 県名 割合
1 位 東京 15.4 %
2 位 神奈川 12.3 %
3 位 大阪 7.2 %
4 位 埼玉 6.5 %
5 位 千葉 5.1 %
6 位 兵庫 4.6 %
7 位 北海道 3.2 %
8 位 愛知 2.7 %
9 位 京都 2.5 %
10 位 福岡 2.5 %
11 位 静岡 1.9 %
12 位 茨城 1.8 %
13 位 長野 1.3 %
14 位 奈良 1.2 %
15 位 滋賀 1.2 %
16 位 広島 1.2 %
17 位 群馬 1.2 %
18 位 栃木 1 %
19 位 岩手 1 %
20 位 三重 0.9 %
21 位 愛媛 0.9 %
22 位 山口 0.8 %
23 位 福島 0.8 %
24 位 岡山 0.8 %
25 位 宮城 0.8 %
26 位 新潟 0.8 %
27 位 岐阜 0.7 %
28 位 和歌山 0.6 %
29 位 鹿児島 0.6 %
30 位 富山 0.5 %
31 位 長崎 0.5 %
32 位 熊本 0.5 %
33 位 山梨 0.5 %
34 位 山形 0.5 %
35 位 大分 0.5 %
36 位 福井 0.5 %
37 位 石川 0.5 %
38 位 香川 0.4 %
39 位 徳島 0.4 %
40 位 宮崎 0.4 %
41 位 秋田 0.4 %
42 位 鳥取 0.3 %
43 位 島根 0.3 %
44 位 佐賀 0.3 %
45 位 沖縄 0.2 %
46 位 青森 0.2 %
47 位 高知 0.2 %

どの県の写真が多いかな?
花コミランキング

順位 県名 件数
1 位 埼玉 3578 件
2 位 神奈川 3285 件
3 位 東京 3029 件
4 位 大阪 2390 件
5 位 兵庫 2142 件
6 位 千葉 1821 件
7 位 北海道 1467 件
8 位 三重 1397 件
9 位 愛知 1132 件
10 位 群馬 935 件
11 位 長野 745 件
12 位 栃木 745 件
13 位 茨城 742 件
14 位 京都 680 件
15 位 福岡 604 件
16 位 静岡 564 件
17 位 広島 516 件
18 位 徳島 486 件
19 位 福島 471 件
20 位 宮崎 457 件
21 位 山梨 456 件
22 位 岡山 430 件
23 位 岐阜 387 件
24 位 長崎 347 件
25 位 奈良 341 件
26 位 滋賀 338 件
27 位 岩手 313 件
28 位 愛媛 282 件
29 位 和歌山 271 件
30 位 新潟 228 件
31 位 鹿児島 208 件
32 位 島根 207 件
33 位 石川 201 件
34 位 山口 164 件
35 位 青森 161 件
36 位 佐賀 147 件
37 位 大分 140 件
38 位 宮城 136 件
39 位 香川 129 件
40 位 富山 122 件
41 位 秋田 115 件
42 位 沖縄 106 件
43 位 熊本 99 件
44 位 山形 89 件
45 位 高知 55 件
46 位 福井 50 件
47 位 鳥取 37 件
48 位 その他 18 件